По закључку Општинског Већа број 06-6/016 од 26.02.2016. године донета је одлука о ретроактивној примени наплате услуге грејања по м2 од 01.07.2015. године зa све кориснике који су услугу грејања плаћали по Тарифном ценовнику, а немају индивицуалне мерне уређаје зa очитавање потрошње.

Поштујући наведени закључак ЈП „BB Терм“ Бајина Башта ће свим корисницима услуге грејања који су услугу грејања плаћали по Тарифном ценовнику, а расподела потрошњеје вршена према очитавању са заједничког мерног места (калориметра у подстаници), извршити корекцију задужења, тако што ће задужења за месеце: јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2015.  године бити коригована за разлику у односу на задужења по м2.

Дакле, корисници услуге грејања ће бити задужени свих 6 месеци по м2 у истом месечном износу по важећим ценама за одређене категорије купаца („домаћинство“ по цени 100.84 дин/м2, „привреда“ по цени од 150,25 дин/м2, „буџетски корисници“ по цени од 187,00 дин./м2).

Досадашње уплате по рачунима за наведене месеце биће третиране као аконтационе уплате.

Примена наплате услуге грејања по м2 је „орочена“ до краја ове 2015/2016 године, односно до 30.06.2016. године. Од 01.07.2016. године по „Закону о рационалном коришћењу топлотне енергије“ сви корисници услуге грејања морају прећи на мерење и плаћање по утрошку топлотне енергије.

Индивидуални стамбени и пословни објекти, школе, вртићи, итд… морају купити и уградити мерне уређаје калориметре. Станови и пословни објекти у зградама колективног становања такође морају имати уграђене мерне уређаје калориметре.

Према Закону о становању („Сл.гласник PC“ 6p. 99/201 l) власници стамбене зграде, станова и других пословних делова зграде обезбеђују одржавање зграде са инсталацијама, опремом и уређајима, ради коришћења зграде и станова на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и околине.

Дакле, власници станова и пословних простора су дужни да у својим стамбеним или пословним просторијама уграде мерне уређаје калориметре. Уколико се ради о старијим зградама у којима је машински развод инсталација грејања урађен са више вертикала које пролазе кроз пословне просторе, собе, кухиње, купатила, предсобља и слично, потребно је да се уграде контролни уређаји потрошње топлотне енергије – делитељи. Делитељи се уграђују на свако грејно тело (радијатор). Потребно је да се више од 50%  власника стамбено – пословних јединица изјасни за уградњу делитеља па да се у тој згради пређе на индивидуално мерење потрошње топлотне енергије.

Корисници услуге грејања у тој згради, који одбију уградњу делитеља, услугу грејања ће плаћати применом клизног корективног фактора (од 1,50 па до 1,90).

У Републици Србији раде 3 фирме које уграђују делитеље са термо вентилима:

  1. „БРУНАТА“ д.о.о. ул. Дебарска бр. 28, 1 1000 Београд. тел. 011/715 – 180 и 060/5506 – 776
  2. „ТЕЦХЕМ“ д.о.о. ул. Јурија Гагарина 86, 1 1000 Београд, тел. 011/6301 – 502
  3. „СОНТЕКС ЕКО TEPM“ д.о.о. ул. Арпадова 52, 24440 Сента, тел. 024/ 812 – 445

Неке од наведених фирми уградњу делитеља и термо вентила врше и на одложено плаћање од 12 месеци.

У зградама које се не определе на индившуално мерење потрошње топлотне енергије ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта ће наплату услуге грејања извршити у складу са чланом 36. став 5. „Одлуке о производњи и испоруци топлотне енергије на територији општине Бајина Башта.

За све информације, савете и сугестије корисници услуге грејања се могу обратити у ЈП „ББ Терм“. Такође, наше кориснике услуге грејања обавештавамо да све потребне информације везано за рад ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта можете наћи на нашој званичној веб сајт адреси: www.bbterm.rs

Преузмите ово ОБАВЕШТЕЊЕ кликом на иконицу испод.

pdf_icon