Обавештавамо цењене кориснике услуге грејања да је ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта од 01.07-2015 године отпочело са применом „Тарифног система“, односно прешло се на обрачун и наплату по утрошку за тарифне купце топлотне енергије.

Наиме, по „Закону о енергетици“ и „Закону о ефикасном коришћењу енергије“ све топлане у Републици Србији су имале обавезу да усвоје документ, који је у начелу припремило Министарство енергетике, познат као „Тарифни систем“ и да са његовом применом отпочну од 01.07-2014 године. Међутим, пошто је Министарство енергетике каснило са спровођењем јавне набавке калориметара за подстанице, а самим тим и расподела тражених и одобрених калориметара топланама, многе топлане нису стигле у току лета да уграде калориметре и нису били спремни да пређу на очитавање и наплату по утрошку од 01.07-2014 године.

          Наша топлана је 02.06-2014 год. добила тражених 52 калориметра (укупна вредност 6.600.000 дин) за зграде колективног становања. У току лета 2014 године сви калориметри су уграђени у подстанице колективног становања у Бајиној Башти. Министарство енергетике није дало калориметре за: школе, вртић, спортску халу, и за пословне објекте. Дакле ови корисници морају сами да набаве и уграде мерне уређаје – калориметре, као и остали индивидуални корисници  у својим кућама и пословним објектима.

          Дакле, од грејне 2014/2015 годину, у Бајиној Башти се врши мерење утрошка топлотне енергије и ЈП „ББ Терм“ има податке колико је која зграда у предходној грејној сезони потрошила топлотне енергије. Подаци су различити. Мали број зграда, и то се ради о новијим, изолованим зградама са ПВЦ столаријом, је трошио топлотну енергију у границама препоруке Владе Републике Србије од 140 KWh/m2 у грејној сезони. Остале зграде су трошиле знатно више. Међутим, потрошња топлотне енергије знатно може да се смањи. Поред изолације објеката, уградње двокоморне и вишекоморне ПВЦ столарије могућа је знатна уштеда топлотне енергије штедњом и рационалним трошењем. Систем наплате услуге грејања по m2 наравно да не делује стимулативно на кориснике услуге грејања тако да је проценат једновремености увек 100% односно непотребно се греју поједине просторије, подруми, вешернице, тарасе, итд. Корисници услуге када су на одмору, на селу, на путу, на послу, једноставно би могли да штеде и рационално троше енергију тако што би своје вентиле на радијаторима, у појединим или свим просторијама, заврнули у потпуности, или бар смањили потрошњу завртањем вентила у одређени положај. Пословни простор, у коме се одређена делатност одвија у одређено време, ван тог радног времена могли би да завртањем вентила уштеде значајне количине топлотне енергије. Међутим долази се до апсурдне ситуације да стамбени или пословни простор, у коме у одређеним периодима у току дана нема никога, отварају се прозори и тако огромне коичине енергије се расипају узалуд. И све док је такав начин наплате грејања по m2 непотребно ће се трошити и расипати огромне количине топлотне енергије. Све док корисник услуге грејања не буде стимулисан да штеди и рационално троши енергију, потрошња енергије се тешко може смањити. Корисници услуге грејања су некако у убеђењу да плаћањем рачуна по m2 могу неограничено трошити топлотну енергију. Неки чак мисле да грејање мора радити и када је спољња температура и 25-30º С, јер они то плаћају, а ако им је претопло лако ће отворити прозор. Наш систем грејања у Бајиној Башти је од 2012 године делимично аутоматизован уградњом програма СКАДА који прати утицај спољње температуре и када се у топловодној мрежи задовоље задати параметри снага рада горионика, односно котла, се смањује и на 25% снаге котао се сам гаси. Иако је температура у становима у границама Скупштинске одлуке о производњи и испоруци топлотне енергије, 20º С+-2 корисници се буне и траже да котао ради и чак траже корекцију и умањење задужења. Неретки су коментари када је лепо и сунчано време: „Бог ради за Вас“

          Због свега наведеног, због претеране потрошње, нерационалног трошења и расипа топлотне енергије, а с друге стране ограничавања цене грејања и на неки начин „чувања социјалног мира“, при чему су нагли скокови цена енергената готово свим топланама наносили велике годишње губитке, било је неопходно предузети неопходне мере у смањењу губитака. Неретко ти губици су премашиваи вредност капитала топлане. Пословна ликвидност топлана је сваке године, поготово у току грејне сезоне, била угрожена и без помоћи „Републичке дирекције за робне резерве“ многи градови у Србији би остајали без грејања. Многе топлане дугују по неколико хиљада тона мазута Робним резервама. Једноставно и држава се у цео проблем укључила и решила да помогне у решавању тог дугогодишњег проблема. Решење је свакако у штедњи и рационалној потрошњи топлотне енергије што се између осталог постиже обрачуном и наплатом по утрошку топлотне енергије. Дакле, Министарство рударства и енергетике је обезбедило калориметре за зграде тзв. „колективног становања“, предложило „Тарифни систем“ и „методологију“ за утврђивање оправданих фиксних трошкова и оправданих варијабилних трошкова. Влада Реублике Србије је Уредбом усвојила оквирни документ „Тарифни систем“ са „Методологијом за израчунавање фиксног и варијабилног дела цене услуге грејања“. Фиксни део цене исказан је преко „грејне површине“, помножен са ценом исказаном у дин/m2 и плаћа се свих 12 месеци. Фиксни део цене чине оправдани фиксни трошкови предузећа (материјал, услуге, радна снага, текуће и инвестиционо одржавање, амортизација, исправке вредности потраживања, издаци финансирања, и други трошкови пословања). Варијабилни део цене исказан је преко потрошње у KWh помножен са ценом исказаној у дин/KWh и плаћа се у грејној сезони (од 15.10 па до 15.04). Варијабилни део цене чине трошкови: енергената (мазут, угаљ, гас), потрошене електричне енергије, воде, хемијске припреме воде, и други варијабилни трошкови. Цена услуга грејања за фиксни и варијабилни део је исказана по тарифним групама (стамбени простор, органи локалне самоуправе, државни органи, пословни простор, фискултурне сале). Важно је напоменути да је овај принцип обрачуна и наплате по утрошку у обостраном интересу и произвођача и испоручиоца толотне енергије с једне стране и корисника услуге грејања с друге стране. Енергенти, односно енергија кошта и то мора да се плати. У осталом, да ли се струја негде паћа по m2, да ли се вода плаћа по м2 површине објекта.? Наравно да не, већ је то исказано по мерљивој потрошњи. И то је сасвим праведно да свако плаћа онолико колико потроши. А трошиће онолико колико су му реалне потребе или колико су му реалне могућности плаћања. Индивидуалне куће и засебни пословни објекти наравно директно могу да утичу на своју потрошњу топлотне енергије према својим потребама и реалним могућностима плаћања. У зградама колективног становања, у првој фази, потрошња топлотне енергије се очитава на калориметру у подстаници па се затим расподели по стамбеним и пословном јединицама у процентуалној сразмери површине тих стамбених или пословних јединица у укупној површини зграде. У овој првој фази практично би требали сви да штеде и рационално да троше топлотну енергију да би им очитавање на заједничком мерном месту калориметру било мање а самим тим и варијабилни део рачуна би бои појединачно мањи. У другој фази индивидуалног мерења наплате по утрошку у зградама колективног становања, треба организовати Скупштину станара зграде и наћи извођача (суинвеститора) који ће да „извуче“ вертикале кроз степенишни простор, набави и угради индивидуалне калориметре и све то Вама корисницима, односно инвеститорима, то све да да платите на више месечних рата. То је пут којим треба свакако ићи и у тој варијанти би сваки корисник имао могућност индивидуалне штедње и рационалне потрошње топлотне енергије. Тиме би сам корисник пратио своју потрошњу и утицао на висину свог рачуна за грејање. Постоји и други модел  очитавања и наплате по утрошку уградњом делитеља на свако грејно тело, при чему корисник услуге такође може сам да утиче на потрошњу енергије односно да рационалном потрошњом и штедњом утиче на висину својих месечних задужења за грејање. Међутим, овај начин очитавања, иако нешто јефтинији, има и неких озбиљних мана.

         Дакле, од 01.07-2015 године ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта  је кренуло са применом тарифног система, односно примењује се тарифни ценовник за тарифне купце. За месеце: јул, август, и септембар испостављени су Вам рачуни са првом ставком „фиксни део“ који је исказан са грејном површином стамбено пословног простора помноженог са исказаном ценом у динарима по m2. Примера ради за тарифну групу „стамбени простор“ цена је 33,5о дин/m2 + 10% ПДВ-а и плаћа се свих 12 месеци. У октобарском рачуну, па затим све до краја грејне сезоне у арилу,  у ставци 2 биће исказана потрошња у KWh помножена са ценом у динарима по KWh. Примера ради за тарифну групу „стамбени простор“ цена је 6,6о дин/KWh + 10% ПДВ-а и плаћа се 6 грејних месеци када има потрошње топлотне енергије. Тарифне цене су прављене на основу оправданих фиксних и варијабилних трошкова и сразмерне су досадашњој цени по m2 која износи 91,67 дин/m2 + 10% ПДВ-а што укупно износи 100,84 дин. али за потрошњу од 140 KWh/m2 у грејној сезони. За кориснике услуге грејања то значи да корисници услуге грејања који буду трошили 140 KWh/m2 у грејној сезони, укупни трошак за грејање у предстојећој грејној сезони ће бити на нивоу укупног прошлогодишњег задужења. У колико потрошња буде нижа, односно корисници услуге буду штедели и рационално трошили топлотну енергију рачуни на годишњем нивоу ће бити нижи него током предходне грејне сезоне. Све ће ово, надамо се, подстаћи кориснике да размишљају о смањењу своје потрошње топлотне енергије тако што ће изоловати своје објекте, заменити дотрајалу столарију а у зградама колективног становања и на извлачење вертикала и прелазак на индивидуално мерење и плаћање по утрошку.

Штедња и рационално трошење енергије је у обостраном интересу. Корисник да има квалитетно грејање када му треба, да штеди и рационално троши топлотну енергију и има што мањи рачун. С друге стране и ЈП „ББ Терм“-у ће бити потребно да набави и потроши мање енергената а топлотну енергију коју испоручи кориснику корисник ће то морати да плати по некој економској, усвојеној цени.

         Такође, наше кориснике услуге грејања обавештавамо да све потребне информације везано за рад ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта можете наћи на нашој званичној веб сајт адреси: www.bbterm.rs  Сајт је недавно реконструисан и још је у фази надоградње. На овом сајту можете пронаћи све потребне податке о нама. Можете пронаћи особе за контакт, пријаве сметњи у снабдевању и квалитету грејања, бројеве телефона, мејл адресе, итд. На нашем сајту можете видети све спроведене јавне набавке, ценовник услуга, Статут, Одлука о производњи и испоруци топлотне енергије, Програм пословања, Извештај о пословању, Ревизорски извештај, План топлификације Бајине Баште, Пројектне идеје, презентације, ртв емисије, и низ других информација са којима ће мо опремити наш сајт и тако се информационо приближити нашим корисницима услуге грејања и осталим заинтересованим посетиоцима нашег сајта. Такође наши корисници услуге грејања се могу и лично обратити нашим стручним службама и добити све тражене информације.