ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/15

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/15 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 03/15, припремљена је:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ПРЕВОЗ МАЗУТА

Датум: 18.12.2015. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  03/15
Децембар 2015. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште