ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/14

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН), чл.2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке Директора Јавног предузећа „ББ Терм“ Бајина Башта о покретању поступка јавне набавке број 281/14 од 26.03.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку брoj 282/14 од 26.03.2014. године припремљен је:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Датум: 09.05.2014. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта
Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/14
Мај 2014. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште