ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/16

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02/16, заведене под бројем 1253/16 од 30.11.2016. год. и Решења о образовању комисије за јавне набавке бр. 02/16 заведеног под бројем 1254 од 30.11.2016. год.,

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ББ ТЕРМ”
улица Кнеза Милана Обреновића бр. 44, 31250 Бајина Башта

објављује:

ПОЗИВ ЗА ПOДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 02/16 – ПРЕВОЗ МАЗУТА

Датум: 19.12.2016. год.

Република Србија
Oпштина Бајина Башта

Јавно предузеће „ББ Терм“

ЈАВНА НАБАВКА бр.  02/16
Децембар 2016. године

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.