ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/14

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка мазута (средњег С) за грејну сезону 2014./2015. године. Уља за ложење – шифра: 09135000

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:

Позив: оквирни датум 01.07.2014. године.
Закључење уговора: оквирни датум: 01.09.2014. године

Број уговора које наручилац намерава закључити: 1

Контактирајте нас уколико имате било каквих питања у вези са овом Јавном Набавком путем електронске поште